Treball

Convocatòria de selecció de personal

L'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor selecciona en règim d'interinatge
les següents places: - 1 plaça d'Enginyer/a Tècnic/a Industrial (A2)
- 1 plaça de Tècnic/a d'Administració General (A2)
Les bases es poden consultar en el tauler d'anuncis del web municipal
(www.santantonidevilamajor.cat) i el termini de presentació de sol·licituds
finalitzarà el dia 21 de gener de

Publicat: 04/01

Contacte amb l'anunciant