04/06

Ajuntament de l' Esquirol

Mitjançant Resolució d' aquesta Alcaldia núm. 2021/38, de 20 de maig de 2021, s' han aprovat les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs oposició d' un/a arquitecte/a tècnic/a. Grup A2, en règim de funcionari/ària interí/na a temps parcial, vacant a la plantilla de personal funcionari de l' Ajuntament de l' Esquirol , i es convoca el corresponent concurs-oposició per a la seva provisió. Les bases de la convocatòria, juntament amb els requisits per participar-hi, estaran disponibles des del mateix moment de la publicació d´aquest anunci a la pàgina web http://www.lesquirol.cat i a les oficines de l' Ajuntament (c. Nou, 1, 08511 L'Esquirol). El termini de presentació d' instàncies serà de vint dies naturals a comptar a partir d' endemà de la publicació d' aquest anunci al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, que també serà publicat al tauler d' edictes electrònics de la corporació i a la web municipal. L' Esquirol. L' alcalde, Àlex Montanyà i Rifà

Contacte amb l'anunciant