04/06

Ajuntament de l' Esquirol

Mitjançant Resolució d' aquesta Alcaldia núm. 2021/39, de 20 de maig de 2021, s'han aprovat les bases especifiques reguladores del procés de selecció per a la provisió d' un lloc de treball d' auxiliar administratiu, en règim de personal laboral temporal a temps parcial, i es convoca el corresponent concurs-oposició per a la seva provisió. Les bases de la convocatòria, juntament amb els seus requisits per participar-hi, estaran disponibles des del mateix moment de la publicació d' aquest anunci a la pàgina web http:/ www.lesquirol.cat i a les oficines de l' Ajuntament (c. Nou 1, 08511 L' Esquirol). El termini de presentació d' instància serà de vint dies naturals a comptar a partir de l' endemà de la publicació d' aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, que també serà publicat al tauler d' edictes electrònic de la corporació i al web municipal. L' Esquirol. L' alcalde, Àlex Montanyà i Rifà

Contacte amb l'anunciant